Project Description

האתגר…

ייצור אוגנים ושסתומים בגדלים שונים למערכות מים.
שימוש בטכנולוגיות ייצור וחומרי גלם שונים בהתאם לדרישות התקינה הנדרשות.
בדיקת המוצרים השונים במעבדות חיצוניות לאישור הרכב חומר הגלם, המידות והטולרנסים השונים.